VIGO 4D.ตู้หลังเบาะระบบเตรียมความพร้อม SPL จาก.นวนคร

…ระบบเตรียมความพร้อมSPLกับการฟังนอกรถระยะไกล โดยติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรอการขยายระบบในอนาคต

ให้พอดีกับงบประมาณในเบื้องต้น แบบสบายๆ…